Silah Taşıma

 

SİLAH TAŞIMA VE BULUNDURMA RUHSATLARI İÇİN İSTENEN BELGELER:

* Valilik Makamına Dilekçe.
* Silah Satın Alma İstek Formu
* Nüfus Cüzdanı Sureti
* Nüfus Cüzdanı Aslı
* ikametgah Belgesi
* Adli Sicil Belgesi
* Doktor Raporu (Devlet Hastanesinden Sağlık Kurul Raporu)
* 5 Adet Fotoğraf (Son 6 Ay içerisinde Renkli Çekilmiş Vesikalık Fotoğraf)

Yukarıdaki belgelerin tamamı her müracaatçı tarafından getirilmesi gereken belgelerdir. Bunlara ek olarak. Yönetmeliğin 8. ve 9. maddeleri gereğince Valilerce silah taşıma ruhsatı verilirken ayrıca istenecek belgeler aşağıya çıkartılmıştır.
1)Yönetmeliğin 8. maddesinde belirtilen Kamu Görevlilerinden Yapmış oldukları işe dair görev belgesi.
2)Yönetmeliğin 9. maddesi:
(a) Bendi Yürürlükten kaldırıldı.
(b) Bendi Yurdumuzda ikamet eden ve başka bir ülkenin fahri temsilciliğini yapan Dış işleri Meslek Mensubu olmayan ve bu görevi Dış İşleri Bakanlığınca yazılı olarak teyit edilen Türk Vatandaşlarından (Dış İşleri Bakanlığından resmi yazı)
(c) Bendi San Basın kartı sahibi mensuplarından (Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden alacakları yazı)
(d) Bendi Kuyumcu ve Sarraflardan (Kuyumcu Odalarından veya Madeni Sanatkarlar Odasından, bu odalar yok ise ticaret odasından alacakları kayıt belgesi ve Vergi mükellefi olduklarına dair vergi belgesi)
(e) Bendi 87/12028 Sayılı Tüzük hükümlerine göre Patlayıcı madde ruhsatı alanlardan bu işle iştigal ettiklerine dair belge.
(f) Bendi Bankaların Genel Müdür. Genel Müdür Yardımcıları. Bölge Müdürleri ve Şube Müdürlerinden kurumlarından alacakları görev belgesi.
(g) Hava yolu nakliye pilotu lisansına sahip yolcu ve para taşımacılığında görevli pilotlardan (kurumlarından alacakları yazı.)
(h) Bendi Sermaye Şirketleri. Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez birliklerinin Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür Yardımcıları ve Yıllık Satış Tutan her yıl Bakanlıkça tespit edilecek olan tacirlerden (şirketin bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınacak bilanço karar ve zarar cetveli ile ayrıntılı gelir tablosu, Ticaret sicil gazetesinde yayımlanmış en son şirket ana sözleşmesi, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ait Noterden Tasdikli imza Sirküleri ve Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarından bu görevi yaptıklarına dair Sermaye Şirketinin Yönetim Kurulu Yazısı)
(ı) Bendi Büyük Toprak Sahiplerinden (Sahip oldukları toprak miktarını gösterir Tapu sicil muhafızlığı yazısı ile bağlı bulundukları vergi dairesinden alacakları gerçek usulde vergi mükellefi olduklarına dair belge)
(i) Bendi Sürü Sahiplerinden (Sahip Oldukları küçük veya büyük hayvan sayısını belirtir il ve ilçe tarım müdürlüklerinden alacakları belge ile bağlı bulundukları vergi dairesinden alacakları gerçek usulde vergi mükellefi olduklarına dair belge)
(J) Bendi Müteahhitlerden (Müteahhitlik karnesi ve bağlı bulundukları vergi dairesinden vergi mükellefi olduklarına dair vergi dairesi yazısı, şirket olarak faaliyet gösteren müteahhitlerden ticaret odalarından alacakları ticari sicili kaydı, ticaret sicil gazetesinde yayımlanmış en son değişiklikleri gösterir ticaret sicil gazetesi)
(k) Bendi Akaryakıt Bayilerinden (İlgili kurum ile yaptıkları sözleşmenin onaylı örneği ortaklık veya şirket olması halinde ortaklık durumu gösterir sözleşme ve şirketin ortaklık durumunu gösterir en son ticaret sicil gazetesinde yayımlanmış ticaret sicil gazetesi)
(l) Bendi Akaryakıt istasyonu adına akaryakıt satışı yapanlardan (sigorta primleri ödendiğine dair S.S.K. yazısı ayrıca o işyerinde çalıştığına dair yazı)
(m) Bendi Sigortalı olarak en az 50 işçi çalıştıran iş sahiplerinden (Yapmış oldukları işten dolayı bağlı bulunduktan meslek odasından üyelik yazısı, işyerinde çalışan en az 50 işçinin sigorta primlerinin ödendiğine dair S.S.K. yazısı ile bekçi, veznedar ve mutemet olarak sigorta primlerinin ödendiğine dair S.S.K. yazısı)
(n) Bendi Atış Poligonu sahipleri ile poligonu korumakla görevli bekçilerden poligon işletme ruhsatı örneği, görevli bekçilerden sigorta primleri ödendiğine dair S.S.K. yazısı ile o işte çalıştıklarına dair kurum yazısı.)
(o) Bendi 1710 Sayılı eski eserler Kanununun 8. maddesine göre tescil edilmiş, eski eserlerin ve anıtların korunması ile görevli bekçilerden (Eski eserler, tarihi ve tabii anıtların tapu kayıtlan ilgili kurum yazısı ve bekçilerin kurumlarının ödendiğine dair S.S.K. yazısı.)
(ö) Bendi Meskun yerler dışında arcılık yapanlardan (Ziraat Odalarından veya İl-İlçe tarım müdürlüklerinden alacakları çiftçilik belgesi, kovan adetini belirten Tarım İl ve ilçe müdürlüklerinden alacakları yazı ve 100 adet fenni anlı kovandan l yılda elde edilen asgari 2.000 Kg. balın satış karşılığı 12 ay öncesine ait müstahsil makbuzu)
(p) Bendi 6136 Sayılı kanun hükümlerine göre izin alınarak tesis edilen Patlayıcı madde depolarının korunması ile görevlendirilen bekçilerden( Söz konusu depo için Bakanlık veya Valiliklerce verilen depo kullanma izin belgesi ve bekçilerin sigorta primlerinin ödendiğine dair S.S.K. yazısı)
(r) Bendi Daha önce Valilik yapmış olanlar ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapmış Mülki idare amirliği hizmetleri sınıfına dahil diğer görevlilerden; adli ve idari yargı hakim ve savcılar ile bu sınıftan sayılanlardan; emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolar ile M.İ.T. hizmetlerinde çalışmış olanlardan asli memur statüsü kazanmış olup ihraç ve benzeri sebepler dışında tamamen kendi isteği ile bu kurumdan ayrılanlardan (Kurumdan ayrılış sebeplerini belirtir kurum veya askeri personel ise ilgili kuvvet komutanlığı yazısı)
(s) Bendi Hazine ve dış ticaret müsteşarlığından faaliyet izni almış Dövize ilişkin işlemler yapmaya yetkili müesseselerin fiilen ve bizzat bu işle iştigal eden sorumlu ve ortaklarından (Hazine ve dış ticaret müsteşarlığı banka ve kambiyo genel müdürlüğünden alacakları belge ortaklık ve şirket olması halinde sorumlu ortakların durumu gösterir protokol)
(ş) Bendi Barolara kayıtlı avukatlar ile 1512 Sayılı Noterlik kanunu hükümlerine göre noterlik hizmeti yürüten noterlerden (Avukatlardan bağlı oldukları barodan üyelik belgesi, noterlerden Adalet Bakanlığınca verilen noterlik belgesi)
(t) Bendi Kanun ile kurulan kamu kurumu niteliğindeki birlik, federasyon ve konfederasyon yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile ticaret ve sanayi odaları. ticaret odaları. sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ziraat odaları ve ticaret borsaları yönetim kurulu başkan ve üyelerinden( Birlik, Federasyon ve Konfederasyon başkanları yönetim kurullarından alacakları yazı ve seçildikleri birlik, federasyon ve konfederasyon yönetim kurulundan alacakları genel kurul üyelik belgesi)
(u) Bendi En az bir dönem Köy ve Mahalle Muhtarlığı yapmış olanlardan (Mahalli İdarelerden alacakları görev bölgesi)
(ü) Bendi bir dönem Belediye Başkanlığı ve İl Genel Meclis üyeliği yapmış olanlardan( Mahalli İdarelerden alacakları görev belgesi) belgeleri istenir.Not: Silah Ruhsatlan Taşıma ve Bulundurma olarak düzenlenmekte olup. Bulundurma ruhsatı da Meskende (Evde) ve İşyerinde olmak üzere ikiye ayılmaktadır.

AV TEZKERESİ VE SAHİPLİK BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER:

* Valilik Makamına Dilekçe
* Nüfus Cüzdanı Aslı
* Nüfus Cüzdanı Sureti
* ikametgah Belgesi
* Adli Sicil Belgesi
* Doktor Raporu (Sağlık Ocağından Av ruhsatı almasında Ruhi ve Bedeni Yönlerden sakıncası olmadığını belirtir rapor)
* 2 Adet Yarım Kapaklı karton dosya
* 5 adet renkli fotoğraf
* Av Tezkeresi için müracaat edenlerden Avcılar Derneğinden alacakları Avcılık Sertifikası

PATLAYICI MADDE RUHSATI ALMAK İSTEYENLERDEN İSTENEN BELGELER:

* Valilik Makamına Dilekçe
* Depolama İzin Belgesi
* Depo Tespit Tutanağı (Ruhsatın Yenilenmesinde)
* Depo uygunluk Raporu veya Depo Denetleme Formu
* Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden İhtiyaç Raporu
* Noterden Taahhütname
* Ateşçi Yeterlilik Belgesi
* İşe Dair Belge (Maden Ruhsatı, Sözleşme veya İhale Yazı vb.)
* Depo Muvafakat namesi (Depo Başkasına ait ise)
* Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası Poliçesi
* Eski İzin Belgesi (Ruhsatın yenilenmesinde)
* Beyanname
* Ticaret Sicil Gazetesi (En son değişikliklerin yayımlandığı)